Protocollen en formulieren

De Wildschut hanteert diverse protocollen om het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hieronder vindt u diverse bijlagen, die hiervoor gehanteerd worden. Indien u op de bijlage klikt, wordt deze geopend en kunt u deze desgewenst downloaden. Ook protocollen, die vastgesteld zijn onder de Stichting Tangent zijn toegevoegd.
- Dyslexieprotocol
- Dyscalculieprotocol
- Pestprotocol
- Protocol leerlingzorg onder schooltijd
- Protocol medicijnverstrekking onder schooltijd
- Protocol schorsen en verwijderen
- Klachtenregeling Stichting Tangent
- Meldcode Stichting Tangent
- Aanmeldformulier van obs de Wildschut

Agenda

Omschrijving
17 juli -  Zomervakantie
19 augustus -  Juf Daphne jarig
28 augustus -  Eerste schooldag
28 augustus -  Hoofdluiscontrole
28 augustus -  BVL Looproutes

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839