MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE OP DE WILDSCHUT

Ieder kind is uniek. Uw kind staat op onze school centraal. De school heeft hierbij het concept Meervoudige Intelligentie van Prof. Dr. Howard Gardner omarmd. Een concept dat er vanuit gaat dat er niet één maar meerdere intelligenties bestaan. Vanaf schooljaar 2015-2016 is de school de MI-weg ingegaan. Jaarlijks staat MI hoog op de schoolagenda, waardoor het schoolconcept telkens verder gestalte krijgt. 

UITLEG MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE (MI)
Iedereen heeft sterke en minder sterk ontwikkelde intelligenties. Deze zijn voor gemiddeld 45% door aanleg bepaald en voor gemiddeld 55% sterk ontwikkelbaar. Om alle kinderen te bereiken en om de verschillende vormen van intelligentie te ontwikkelen, geven wij op een zo uiteenlopende manier les zodat onze kinderen gevarieerde leerervaringen krijgen aangeboden.
Binnen het concept wordt uitgegaan van 8 intelligenties. Deze staan hieronder in het kort beschreven:

Woord knap: Verbaal linguïstische intelligentie 
Leerlingen zijn goed in lezen, verhalen vertellen en schrijven 
Lijf/beweging knap: lichamelijk-kinesthetische intelligentie 
Leerling beschikken over goede motorische vaardigheden en bewegen graag
Reken/redeneer knap: logisch mathematische intelligentie
Leerlingen zijn goed in cijfers, berekeningen en analyseren
Natuur knap: naturalistische intelligentie
Leerlingen zijn zeer geïnteresseerd in de natuurlijke omgeving.
Beeld/ruimte knap: visueel-ruimtelijke intelligentie
Leerlingen beschikken over artistieke vaardigheden, vinden schilderen, tekenen en beeldhouwen leuk
Mensen knap: interpersoonlijke intelligentie
Leerlingen kunnen makkelijk vriendschappen opbouwen, kunnen goed bemiddelen en zijn leiders
Muziek knap: muzikaal-ritmische intelligentie
Leerlingen kunnen communiceren door middel van muziek
Zelf knap: intra-persoonlijke intelligentie
Leerlingen zijn zich bewust van eigen gevoelens, eigen sterke punten en waarden en normen. 

Het “HOE” van Meervoudige Intelligentie: Matchen, stretchen en vieren
Door ons onderwijsrepertoire zodanig uit te breiden dat alle intelligenties aan bod komen, zorgen we ervoor dat de lesinhoud voor alle leerlingen toegankelijk is en krijgen ze allemaal gelegenheid om uit te blinken. Dit noemt men het Matchen.
We verbreden ons lesplan zodanig dat alle intelligenties aan bod komen. Zo krijgen de leerlingen de gelegenheid om alle intelligenties verder te ontwikkelen. Dit noemt men het Stretchen.
Door respect en waardering te tonen voor alle intelligenties, krijgen leerlingen een gevoel van eigenwaarde en zo staan ze open voor het uniek-zijn van anderen. Ze leren de verschillende intelligenties op prijs te stellen. Dit noemt men Vieren.

STRUCTUREEL COÖPERATIEF LEREN 

Op onze school werken we nu al weer enkele jaren met Coöperatief Leren volgens Kagan & Kagan. Het is ons antwoord op de vraag vorm en inhoud te geven aan onderwijs in de 21e eeuw. We doen dit in alle groepen en proberen dat steeds verder uit te bouwen. Naast kennis en schoolse vaardigheden wordt er volop gewerkt aan communicatieve en sociale vaardigheden. De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op samenwerking, op omgaan met elkaar.
Coöperatief Leren is een aanvulling op de praktijk van alledag. Het vraagt niet een totaal nieuwe werkwijze van de leerkracht, maar heeft een belangrijke plaats naast individuele en klassikale werkvormen.
Bij coöperatief leren wordt er samengewerkt aan een opdracht. Meestal leidt dat tot een gezamenlijk product waar elk kind een rol heeft gespeeld. Bij structureel coöperatief leren wordt de samenwerking zo gestructureerd, dat alle kinderen actief deelnemen en een gelijkwaardige inbreng hebben tijdens het leerproces. De kinderen leren veel van en met elkaar.
We blijven gebruik maken van de bestaande methoden en de bijbehorende leerdoelen. Er is aparte aandacht voor het realiseren van zo goed mogelijke onderlinge verhoudingen tussen de leerlingen middels teambouwers en klassenbouwers. Er wordt gewerkt met samenwerkingsvormen, de zogenaamde didactische structuren. Enkele van deze structuren zijn: tweevergelijk, binnen/buitenkring, tweepraat, tweetal coach.
Het doel is om de leerlingen nog beter toe te rusten voor een samenleving waarin ze veel zelfstandig en in teamverband moeten werken en leven. Door een meer actieve deelname van alle kinderen verwachten wij dat dit hogere leerprestaties oplevert. Door het werken in teams is er sprake van toename van veiligheid in de groep. Kinderen die zich veilig voelen kunnen beter leren.

Voordelen van Coöperatief Leren:
* Meer kinderen zijn tegelijkertijd in teams actief
* Kinderen leren meer door onderlinge coaching (twee weten meer dan één, laat staan vier!)
* De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk en
veelvuldig binnen de normale leermomenten
* De relatie tussen de leerlingen verbetert en daarmee ook de goede sfeer in de groep
* De werkvormen motiveren de kinderen om met veel plezier en inzet
aan de slag te gaan
* Het is een effectieve vorm van klassenmanagement voor alle groepen.

Daarnaast kan beter rekening worden gehouden met verschillen. Eenieders bijdrage aan het leerproces doet er toe.

Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839