OnZE school en ons onderwijs


Waar staan we voor?

De Wildschut is een school met een pedagogisch en didactisch klimaat die het mogelijk maakt dat kinderen binnen hun mogelijkheden kunnen en willen leren en zich veelzijdig ontwikkelen”. “Een kind dat goed in zijn vel zit, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt in zijn directe omgeving, komt tot leren.” 
Bovenstaande vatten we samen in onze missie en mission statement:
Missie:
Basisschool de Wildschut creëert een pedagogisch klimaat, waar kinderen samen leren om hun talenten te ontwikkelen en te delen. 
Mission statement:
De Wildschut, “Waar talenten tot bloei komen”

Deze belofte doen we aan onze leerlingen en hun ouders. Aan de hand van vier kernwaarden maken we deze belofte waar. We sluiten hierbij aan op de kernwaarden van de Stichting en voegen schooleigen kernwaarden toe. Deze kernwaarden vormen het karakter van de school.
• Kindgericht
• Inspirerend
• Verbindend
• Toekomstgericht

PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH KOMPAS VAN DE WILDSCHUT
Het pedagogisch en didactisch kompas van basisschool de Wildschut is gebaseerd op de principes van het Essentiele leren en de 21th Century skills.
Meervoudige intelligentie en Structureel Coöperatief Leren geeft het onderwijskundig concept van de school weer. We gebruiken beiden om de tools in handen te hebben, waardoor kinderen hun talenten ontdekken en gebruiken om hun doelen te realiseren.

Essentieel Leren
Essentieel Leren richt zich op leren met een ontwikkelingsgericht mensbeeld. Dat betekent dat het gaat over het unieke individu en zijn verbondenheid met de ander en de samenleving. Het gaat erom evenwicht te vinden tussen de individuele ontwikkeling in relatie tot de ontwikkelingen als geheel.
Leren aan de hand van de 21th Century Skills
De maatschappij verandert door toenemende technologische ontwikkelingen en informatisering. Er is meer en meer sprake van een dynamische kenniseconomie. Op onze school is leren daarom niet alleen gericht op taal en rekenen. Wij leren kinderen ook vaardigheden die nodig zijn in de nieuwe samenleving. Om informatie te beoordelen en kennis te vergaren, leren wij ze vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Ook leren wij ze vaardigheden passend bij de nieuwe wijze van communiceren en samenwerken. Daarnaast zetten wij ook in op sociale en culturele vaardigheden die hierbij horen. Ook leren wij kinderen vaardigheden als ICT-geletterdheid. Met dit alles zorgen wij ervoor dat kinderen hun betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding behouden.

Hoe willen we dit bereiken?

Basisschool de Wildschut hanteert als onderwijskundig concept "Meervoudige intelligentie (M.I.)". Daarnaast wordt door de school gebruik gemaakt van Structureel Coöperatief Leren (S.C.L.). Onder school vindt u een tabblad waarin we uitleg geven over deze twee werkvormen.


Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839