Nevenvestiging AZC Prinsenbos


Basisschool Prinsenbos is een dependance van O.B.S. De Wildschut. Beide scholen vallen onder Stichting Tangent. Tangent is een organisatie voor basisonderwijs en peuterspeelzaalwerk met vestigingen in Tilburg, Berkel-Berkel-Enschot, Udenhout, Goirle, Gilze en Rijen. Tangent is een stichting die als koepel fungeert voor 16 basisscholen en 3 peuterspeelzalen. De signatuur en onderwijskundige concepten van de scholen zijn divers.

Basisschool Prinsenbos is gelegen op het AZC Prinsenbos in Gilze. Een bosrijke omgeving met oude militaire woningen. Mensen op het centrum zijn hier in afwachting van een mogelijke status in Nederland, gezinshereniging of uitzetting naar land van herkomst. De verblijfsduur is momenteel wisselend. Tevens is de afkomst divers.

De leerlingen zijn allen woonachtig op het asielzoekerscentrum in Gilze. De vluchtredenen zijn divers, zo ook de gevolgen voor de leerlingen die op het AZC wonen. Voor de leerlingen is de school een plaats waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, een goede dagbesteding hebben en tot leren kunnen komen. De school geeft de leerlingen een plek waar ze het verleden, de woonsituatie tijdelijk kunnen ontvluchten en tot andere gedachten kunnen komen.

De school onderscheidt twee typen onderwijs:
* Nieuwkomersonderwijs: Onderwijs aan kinderen die korter dan 1 jaar tot 1,5 jaar in Nederland zijn. Aanbod is met name gericht op het verwerven van de Nederlandse taal.
* Regulier onderwijs: Onderwijs zoals gegeven op iedere reguliere basisschool.

Doordat de school op een AZC staat is sprake van snelle fluctuatie in het leerlingaantal. Hierdoor zijn er gedurende een schooljaar regelmatig wijzigingen. Denk hierbij aan: extra groepen erbij of het opheffen van groepen, het samenvoegen van groepen, verhuizen naar een ander klaslokaal.

Basisschool Prinsenbos werkt met een enthousiast team, dat zich betrokken voelt bij de leerling populatie van de school. Ze hebben kennis van nieuwkomersonderwijs en regulier onderwijs voor de leerlingen die al langer in Nederland verblijven. Het team is flexibel ingesteld en kan snel schakelen in taken binnen de school, wat nodig is bij de snelle wisselingen van leerlingenaantallen.

De cultuur van de ouders is doorgaans bepalend wat de betrokkenheid van ouders is bij een school. Doordat ouders op een AZC vaak de Nederlandse taal niet machtig zijn kan dit tevens gevolgen hebben voor de ouderbetrokkenheid. De school heeft de doelstelling om ouderbetrokkenheid te stimuleren. Dit doet de school door middel van oudergesprekken, een infokrantje, ouders uitnodigen voor vieringen e.d.

De school werkt vanuit de volgende missie:
“Binnen de kleurrijke leeromgeving van Basisschool Prinsenbos creëren we samen, leerlingen-leerkrachten-ouders, onderwijs binnen duidelijke professionele kaders van structuur, veiligheid en respect in een vaak onzekere situatie voor de kinderen en hun ouders.”

De school heeft de volgende speerpunten:
- Fijne, veilige plek op school voor leerlingen en leerkrachten.
- Duidelijkheid in leerstof; werken op niveau, waarbij de nadruk ligt op het taalonderwijs.
- Laagdrempelige zorg voor leerlingen.
- Competente leerkrachten; gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten, die zichzelf continu blijven ontwikkelen.
Binnen het kader van de Wet op het Basisonderwijs, welke ook voor deze school richtinggevend is, ligt het accent op het leren van het Nederlands als tweede taal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse samenleving; de sociale vorming van de kinderen waarbij de bijzondere situatie waarin deze kinderen verkeren een extra dimensie toevoegt. Het spreekt voor zich dat bovenstaande om een speciale benadering vraagt.

Sinds september 2014 is op basisschool Prinsenbos de implementatie van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) gestart. Met PBS werken we aan een schoolbrede aanpak (evidence based) van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren, dat het leren bevordert. Het bekrachtigen van positief gedrag staat hierbij centraal.

prinsenbos mid 1


Voor meer informatie:
Prinsenbos 26,
5126 ND 
Gilze
T: 0161 456 136

Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839