PASSEND ONDERWIJS


Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband RSV Breda genaamd “OOK”.
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrag- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.
Voor de meeste leerlingen is door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderd. Wel is de organisatie van de ondersteuning op school veranderd en worden er op minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Dit omdat het samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte termijn verandert, wordt in het navolgende uitgelegd.

Zorgplicht
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk.

Positie van de ouders
De invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft geleid tot een andere positionering van de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school, moet de school op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject leidend en zorgt ervoor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten:
1 De leerling blijft op school met extra ondersteuning/een arrangement;
2 De leerling gaat naar een andere basisschool;
3 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor
plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs;
4 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor
plaatsing op school voor speciaal onderwijs;
5 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot
speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en
spraak-/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de
basisschool.
Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende en spraak-taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De school heeft binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. Het schoolondersteuningsprofiel kan opgevraagd worden bij de directie.


Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839