Overblijven / Tussenschoolse Opvang

Op de Wildschut is het voor alle kinderen mogelijk om tussen de middag over te blijven. Onder begeleiding van geschoolde overblijfkrachten vindt dit plaats. Hieronder leest u een samenvatting van het overblijfreglement en leest u wat de kosten zijn en hoe het overblijven in zijn werk gaat. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met J. Bergmans   Tel: 0161-45 27 30                      

Ouders:
● Geven hun kind schriftelijk op voor het overblijven via de blauwe overblijfbrievenbus in de hal en voldoen met de opgave het overblijfgeld ad € 1,00 per kind per keer
● Op de envelop graag: naam van het kind, welke groep + groepsnummer
● Opgave dient ’s morgens voor 11.30u. te gebeuren om inzicht in de groepsgrootte te krijgen
● De ouders zorgen ervoor dat hun kind van de belangrijkste regels op de hoogte zijn
● Bij problemen moet er contact opgenomen worden met de overblijfkrachten
● Is het contact met de overblijfkrachten niet bevredigend, dan kan contact opgenomen worden met de overblijfgroep of de groepsleerkrachten
● Het overblijftarief kan desgewenst tussentijds herzien worden; de kosten zijn gesteld op € 1,00 per kind per keer en dienen vooraf te worden voldaan
● Ouders zorgen dat speciale informatie, welke van belang kan zijn tijdens het overblijven, bekend is bij de overblijfkracht
   (bijv. medicijngebruik of het tel.nr. waarop men in geval van nood is te bereiken)
● Bij eventuele vooruitbetaling de kinderen afmelden bij ziekte of het niet doorgaan van het overblijven
● Van de kinderen die zijn opgegeven voor het overblijven, wordt verwacht dat ze ook echt overblijven. Zij kunnen dus niet spontaan met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis gaan. Alleen als de ouders/verzorgers tijdig een schriftelijke of telefonische bevestiging van een tussentijdse wijziging geven, kunnen we hieraan meewerken. Overigens dient ook de groepsleerkracht er van op de hoogte te zijn.
● Indien tijdig afgemeld volgt restitutie van het overblijfbedrag

DE OVERBLIJVENDE KINDEREN:
● Blijven in hun lokaal wachten tot ze opgehaald worden.
● De kinderen brengen zelf een lunchpakket mee. Melk kan eventueel in de koelkast gezet worden.
● De kinderen laten hun eigen plaats zo netjes mogelijk achter. Fruitresten, proppen papier e.d. ruimen de kinderen zelf op.
● Kinderen mogen het schoolplein niet verlaten (voordat de poorten weer open gaan om 13.00u. zijn de kinderen van de groepen 1/2 op de patio aan het spelen).
● Kinderen die zijn opgegeven voor het overblijven mogen niet op eigen houtje bij vriendjes en/of vriendinnetjes thuis gaan eten.
● De overblijvers gebruiken alleen de daarvoor bestemde ruimte, te weten een leslokaal of de hal, bij slecht weer kan er gebruik worden gemaakt van de hal en eventueel in groepjes van de speelzaal.
● Na het eten gaat de hele groep of binnen (bij slecht weer) of buiten spelen. Buiten wordt op het schoolplein gespeeld. Op het schoolplein is toezicht aanwezig.
● Indien blijkt dat kinderen zich bij herhaling niet aan regels of afspraken kunnen of willen houden, zal door de overblijfkracht contact met de ouders worden opgenomen. Bij eventuele herhaling wordt met de schooldirectie overlegd en kan het kind, na overleg met de overblijfwerkgroep, voor korte of langere tijd uitgesloten worden van het overblijven. 

Overblijfkrachten:
De vaste overblijfkrachten leiden en begeleiden de kinderen tijdens het overblijven. Zij creëren een sfeer waarin vertrouwensrelaties ontstaan tussen de kinderen en de overblijfkrachten.
De overblijfkrachten:
● verzorgen een goede opvang voor leerlingen die tussen de middag op school wensen te blijven
● halen de kinderen in de diverse lokalen op om gezamenlijk aan tafel te gaan
● verzorgen drinken voor de overblijfkinderen
● houden toezicht op de kinderen
● zorgen voor een rustige sfeer tijdens het eten
● zijn een aanspreekpunt voor de kinderen
● helpen kinderen in hun spel
● zorgen dat de regels nageleefd worden
● dragen zorg voor een deugdelijk gebruik van de beschikbaar gestelde materialen
● dragen zorg voor een overblijfadministratie en beheren de kas
● onderhouden zo nodig contacten met de ouders van de kinderen
● zorgen dat de EHBO-doos en belangrijke telefoonnummers bij de hand zijn
● stellen jaarlijks met de overblijfwerkgroep een begroting op
● zijn op tijd aanwezig (11.45 uur)
● houden toezicht van 12.00 tot 13.00 uur
● zorgen dat er op maandag, dinsdag en donderdag voldoende mensen aanwezig zijn
● zorgen dat er op vrijdag 3 personen aanwezig zijn
● op iedere speellocatie dient leiding aanwezig te zijn
● rapporteren aan de overblijfwerkgroep
● laten kinderen eerlijk omgaan met het gebruik van de karren op het plein
● de karren zijn alleen voor de laagste groepen
● dienen er voor te zorgen dat 5 minuten voor het einde van de middagpauze het spelmateriaal is opgeruimd
● vragen advies aan de groepsleerkrachten als bepaalde kinderen vaak problemen geven; geeft dit onvoldoende oplossing dan worden de problemen voorgelegd aan de overblijfwerkgroep
● gaan vertrouwelijk om met informatie over kinderen
● bij afwezigheid van een reeds betalend en niet afgemeld kind neemt de overblijfkracht contact op met de ouders 

Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839