Oudervereniging

Op de openbare Basisschool De Wildschut is een oudervereniging (OV). Deze vereniging bestaat uit ouders en verzorgers van de leerlingen die gekozen worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ouder vereniging. Deze vergadering vindt aan het begin van het schooljaar plaats. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen ouders/verzorgers uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Tijdens de vergaderingen van oudervereniging sluit een teamlid aan. De OV kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is een mogelijkheid om, als aspirant-lid, stage te lopen en zo kennis te maken met de OV en haar activiteiten.    

 

Oudervereniging 2016-2017:

Voorzitter:             Debbie Kokx
Secretaris:             Audrey Gerrits
Penningmeester:    Amy v.d. Nouweland
Leden:                  Cathleen Oomen 
                            Mariska Hendrickx 
                            Beathe Timmers
                           Anke Boemaars
Aspirant leden:     Ilona Santegoeds
                           Sonja Jonkers 
                            Kim de Bruijn

De leden van de OV kunnen altijd benaderd worden met vragen. Dit kan persoonlijk maar ook per email: ov.wildschut@tangent.nl Indien nodig worden vragen en/of suggesties doorverwezen naar de Medezeggenschapsraad of de leiding van de school.] 

Wat doet de oudervereniging?

De OV ondersteunt het team bij de organisatie en de uitvoering van verschillende activiteiten op school. Daarnaast probeert de OV de belangstelling van ouders/verzorgers voor activiteiten op school te stimuleren en hen daarbij te betrekken.

Vaste activiteiten zijn:

- Sinterklaas - Kerstmis - Carnaval - Groot Project
- Pasen
- Sport- en speldagen
- Musical groep 8
- Schoolreisjes 
  

Ouderbijdrage 

De hierboven genoemde activiteiten worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de ouders, de zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar geeft wel de financiële zekerheid die nodig is om de activiteiten te kunnen uitvoeren. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de OV. 

Bijdrage aan de schoolreisjes 

De jaarlijkse ouderbijdrage is exclusief de bijdrage aan de schoolreisjes die ieder jaar worden georganiseerd. De bijdrage aan de schoolreisjes is verplicht. Kinderen waarvoor geen bijdrage wordt betaald, mogen niet mee op reis maar blijven die dag op school. De hoogte van de bijdrage aan de schoolreisjes wordt gedurende het schooljaar vastgesteld en is afhankelijk van de bestemming van de reis en de omvang van de groepen. Het streven is steeds weer om niet in grote mate af te wijken van de bedragen die het jaar daarvoor zijn gehanteerd. 
 
Betaling van de ouderbijdrage en de bijdrage aan de schoolreis vindt plaats nadat ouders daartoe zijn opgeroepen door de penningmeester. 

Hoe werkt de oudervereniging?

De OV vergadert gemiddeld één keer per maand. Dan worden alle activiteiten die hebben plaatsgevonden, geëvalueerd en alle activiteiten die nog moeten plaatsvinden, besproken.

Aan het begin van het schooljaar worden alle activiteiten verdeeld onder de leden van de OV. Per activiteit wordt een werkgroepje samengesteld waarin leden van de OV en leden van het team samenwerken tijdens de voorbereiding en de uitvoering. Indien nodig wordt, via de Wegwijzer, extra hulp van ouders gevraagd. Alle taken die moeten worden uitgevoerd, worden verdeeld over de leden van deze werkgroep. Ook komt een werkgroep meerdere malen bijeen voor overleg. Na afloop vindt altijd een evaluatie plaats. De organisatie van de schoolreisjes vindt plaats in samenwerking met de leerkracht en volgens het schoolreisprotocol. Samen wordt gezocht naar een leuke en betaalbare locatie die geschikt is voor de desbetreffende groep. Het vervoer tijdens de schoolreis geschiedt meestal per bus. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de OV doet de penningmeester financieel verslag van het afgelopen schooljaar en wordt de begroting voor het komende schooljaar vastgesteld. De begroting vermeldt per activiteit het bedrag dat er aan kan worden besteed. De OV zorgt voor het beheer van de ouderbijdrage.
Wilt u contact met de OV: ov.wildschut@tangent.nl

Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839