Medezeggenschapsraad

 

Wat is een medezeggenschapsraad?

De MR op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over schoolbeleid. Op de Wildschut helpen veel ouders mee om de school beter te laten draaien, door bijvoorbeeld praktische hulp te bieden bij sommige lessen of bij de schoolreisjes. Ouders die willen meepraten en meebeslissen over allerlei schoolzaken kunnen lid worden van de MR. De raad overlegt met directie en schoolbestuur. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. 

De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt. 

Waarover neemt de MR beslissingen?

De MR kan meepraten over alle onderwerpen die in het schoolbeleid voorkomen: geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad. 

De vergaderingen

De MR vergadert 1x per maand op school. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar en kunnen ook belangstellende leerkrachten en ouders deelnemen. Dit moeten zij vooraf wel aan de MR doorgeven. Na iedere vergadering volgt een weergave van de belangrijkste punten uit de vergadering in de Wegwijzer. Alle vastgestelde verslagen kunnen worden opgevraagd bij de MR. 

SPEERPUNTEN 2017-2018

De MR wil de vinger aan de pols houden bij belangrijke onderwijskundige en personeelsmatige zaken en alles dat te maken heeft met de belangen van de kinderen en hun ouders/vertegenwoordiger en de continuïteit van de school. De MR wil de directie daarbij tot dienst zijn, niet tot last. Randvoorwaardelijk daarvoor is dat de door de MR te behandelen documenten tijdig beschikbaar worden gesteld zodat er voldoende ruimte is voor bestudering en het formuleren van vragen. Dit komt ook het efficiënt vergaderen ten goede. 

Een open dialoog tussen directie en MR is noodzakelijk. 

De MR wil in de vergaderingen niet alleen het accent leggen op het beoordelen en goedkeuren van documenten, maar vooral letten op de inhoudelijke aspecten van het basisonderwijs. 

De MR heeft het vertrouwen dat documenten voldoen aan de gestelde eisen en daarom zal zij vooral letten op de ingezette koers, de kwaliteit van onderwijs en personeelsbeleid en op pertinente onjuistheden. Anderzijds betekent deze werkwijze dat de MR bepaalde acties zal vragen van de directie waarop zij strak zal monitoren en waarop de MR de door haar gewenste vooruitgang wil zien. 

Voor het schooljaar 2017-2018 legt de MR focus op de volgende onderwerpen:

  • Meervoudige Intelligentie (MI)
  • PR
  • Samenwerking Prinsenbos
  • Nieuwbouw
  • Profilering van De Wildschut

Aan het einde van het schooljaar evalueert de MR haar functioneren en de voortgang op de voor het afgelopen schooljaar aangewezen speerpunten. 

Ook meedoen?

Middels de MR hebben leerkrachten en ouders een stem in het beleid dat de school voert. De MR vertegenwoordigt kinderen, ouders en teamleden bij dit alles. Iedere twee jaar loopt de zittingstermijn voor afzonderlijke MR-leden af. Indien er meerdere kandidaten voor een vacature zijn, dan houden we verkiezingen. Deze worden tijdig kenbaar gemaakt. Mocht je belangstelling hebben voor een rol binnen de MR, meld je dan aan als kandidaat. Je kunt natuurlijk ook één of meerdere vergaderingen bijwonen om te kijken wat het inhoudt om MR-lid te zijn. 

Punten inbrengen?

Natuurlijk ervaart de MR ook graag wat er leeft onder haar achterban. Wil je iets inbrengen ter bespreking, laat het ons dan weten! Dat kan door een van de MR-leden aan te spreken of door een mail te sturen naar: mr.wildschut@tangent.nl
 
We horen het graag, want we zijn er tenslotte voor jullie allemaal! 

WIE ZITTEN ER OP DIT MOMENT IN DE MR?

Personeelsgeleding:                      Oudergeleding: 
Ilse Stevens                                 Elly Cornelissen (voorzitter)
Judith Magilsen                             Marja Bastiaansen
Mieke Oprins                                Esther Ras
Kim van der Boom                        Wendy Aarts


Informatie MR: 
Jaarverslag 2015-2016.pdf
MR Raamwerk 2016-2017.pdf

Notulen:
Notulen 15-05-2017
Notulen 04-04-2017
Notulen 20-02-2017
Notulen 10-1-2017
Notulen 01-11-2016
Notulen 19-09-2016
Notulen 24-05-2016.pdf
Notulen 27-06-2016.pdf 

 

 

Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839